BHP w firmie

Właściciel

Jest to też czas by pracownik zapoznał się z istniejącymi dokumentami wewnętrznymi, czasem pracy, sposobem powiadamiania o spóźnieniach, systemie kar i nagród stosowanych w firmie itp. Jeżeli wymaga tego charakter pracy pracownik powinien zostać wyposażony w odzież ochronną lub poinformowany o przysługującym mu ekwiwalencie za wykorzystanie własnej odzieży.

BHP szkolenia, służba zdrowia, przedszkola, żłobki

Pracownicy zatrudnieni w służbie zdrowia dodatkowo powinni zostać zapoznani z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. W czasie szkoleń bhp w przedszkolach, żłobkach dodatkowo pracownicy powinni być zaznajamiani z sposobem używania urządzeń na placach zabaw, wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa zabawek. W czasie szkolenia pracowników przedszkoli, żłobków dużo uwagi powinno się poświęcić zasadom bezpiecznego poruszania się po drodze, korzystania z komunikacji publicznej, prawidłowego zachowania się na przejściach dla pieszych.

Obowiązki BHP pracodawca

Każda firma zatrudniająca na umowę o pracę jednego pracownika lub większą ich liczbę jest zobowiązana do spełniania wymagań zapisanych w Kodeksie Pracy oraz  Rozporządzeniach szczegółowych regulujących sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Właściciel zatrudniający pracowników powinien:

 • skierować na swój koszt pracownika na badania lekarskie,
 • przeprowadzić wstępne szkolenie bhp,
 • organizować dla pracowników zgodnie z rozporządzeniem szkolenia okresowe z bezpieczeństwa i higieny pracy, e-szkolenia szkolenia okresowe
 • przygotować stanowisko pracy pracownika zgodnie z zasadami ergonomii, zapewniając odpowiednią wolną przestrzeń, prawidłowe oświetlenie
 • minimalizować występowanie hałasu
 • zapewnić ogrzewanie pomieszczeń pracy oraz prawidłową wentylacje,wymianę powietrza
 • stworzyć ocenę ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska pracy, przykład TUTAJ
 • przygotować instrukcje stanowisk pracy, przykład TUTAJ
 • prowadzić dokumentacje powypadkową,
 • zatrudniając powyżej 20 pracowników powinien posiadać regulamin pracy,
 • zobowiązany jest także w zależności od wykonywanej pracy do dostarczenia pracownikom odzieży ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających pracowników przed utratą zdrowia i życia
 • w sytuacji wykorzystywania przez pracownika własnej odzieży ochronnej powinien wypłacić ekwiwalent,
 • wypełniać zobowiązania związane z ochroną przyrody,
 • zapewnić system efektywnej ochrony danych osobowych pracowników i klientów.

(e-szkolenia TUTAJ )

Pracodawca jako bhpowiec

Pracodawca zatrudniający pracowników, może pełnić samodzielnie obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, W takiej sytuacji musi  zdobyć uprawnienia kończąc min. 64 godzinny kurs z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Może też, wynajmować firmę zewnętrzną, która w jego umieniu będzie realizowała zadania służby bhp. Zatrudniając powyżej 100 pracowników powinien zatrudnić osobę do spraw bhp na część etatu. W firmach powyżej 250 osób istnieje obowiązek powołania komisja ds. bhp w skład, której wchodzi lekarz medycyny pracy, osoba zajmująca się sprawami bhp, przedstawiciele załogi oraz pracodawcy.

BHP zewnętrzne

Na zlecenie właściciela, pracodawcy realizujemy nadzór nad sprawami bezpieczeństwa i higieny pracy  w firmie. Cena takiej usługi uzależniona jest od wielkości firmy, charakteru działalności, zakresu zadań,  występujących zagrożeń itp. Koszt miesięcznego abonamentu zaczyna się od 250 zł. Zakres prac w ramach abonamentu zgodny jest z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 109  poz. 704).

Wycena pojedynczych usług jak tworzenie regulaminów, instrukcji, dokumentacji powypadkowej dokonywana jest indywidualnie.