Szkolenia stacjonarne

Pracownik

Stacjonarne szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż realizujemy w siedzibie pracodawcy. Są one przygotowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 180, poz. 1860) z późn.zmianami. Szkolenia mają interaktywny charakter w czasie których uczestnicy mają okazję zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami mającymi istotny wpływ na bezpieczeństwo w pracy oraz środowisku domowym.

bezpieczniezyc.pl realizuje szkolenia wstępne, okresowe dla różnych grup pracowniczych. W czasie szkoleń wykorzystywane są materiały audiowizualne, prezentacje multimedialne, ręczne malowane rysunki i szkice sytuacyjne. Uczestnicy szkoleń mają okazję zapoznać się z życiowymi przykładami zagrożeń i zdarzeń wypadkowych mających miejsce w  pracy oraz w domu.

Ceny szkoleń dostosowane są do wielkości grupy oraz specyfiki miejsca pracy.

Zestawienie cen za poszczególne szkolenia.

SZKOLENIA

CENA ZA JEDNEGO PRACOWNIKA

WSTĘPNE

wszystkie branże

40 zł

OKRESOWE

stanowiska administracyjno-biurowe

65 zł

stanowiska administracyjno-biurowe z obowiązkami kierowcy.

65 zł

stanowiska w oświacie: nauczyciele

65 zł

stanowiska w służbie zdrowia

65 zł

właściciele, dyrektorzy, kierownicy, koordynatorzy, liderzy odpowiedzialni za kierowanie ludźmi

85 zł

Rozporządzenie w sprawie szkolenia dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 180, poz. 1860) z późn.zmianami wymaga by przy przyjęciu do pracy pracownik odbył szkolenie wstępne, a w terminie do 12 miesięcy uczestniczył w pierwszym szkoleniu okresowym. Stanowiska kierownicze są zobowiązane przejść takie szkolenie w terminie do 6 miesięcy.

Szkolenia okresowe powtarza się dla:

 • stanowisk administracyjno-biurowych
 • w oświacie: nauczycieli
 • służbie zdrowia
  w okresie nie dłuższym niż 6 lat
 •  
 • właścicieli, dyrektorów, kierowników, koordynatorów, liderów odpowiedzialnych
  za kierowanie ludźmi do 5 lat
 •  
 • stanowiska o szczególnym zagrożeniu dla zdrowia i życia pracowników od 1 do 3 lat

Dodaj komentarz