Zorganizować wypoczynek dzieci i młodzieży w czasie ferii mogą:

  • szkoły i placówki,
  • przedsiębiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych,
  • osoby fizyczne.


Nadzór nad wypoczynkiem organizowanym dla dzieci i młodzieży:

  • kraj – kurator oświaty właściwy dla miejsca lokalizacji wypoczynku,
  • zagranica – kuratora oświaty, który jest właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku.

Po stwierdzeniu w czasie kontroli nieprawidłowości występujących w miejscu wypoczynku kurator oświaty może:

  • nakazać usunięcia zagrożeń – jeżeli organizator się do tego nie dostosuje, to kontroler może zamknąć miejsce, w którym organizowany jest wypoczynek dzieci i młodzieży,
  • przy bezpośrednim zagrożeniu życia lub zdrowia uczestników wypoczynku może nakazać natychmiastowe przeniesie ich w inne bezpieczne miejsce,
  • zakończyć wypoczynek – nadając decyzją administracyjną natychmiastowej wykonalności o powrocie uczestników do miejsca zamieszkania.

Nadzór nad organizacją wypoczynku w miejscu jego organizacji realizują także, w określonym zakresie kompetencji, takie służby jak Państwowa Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Kontrolujący urzędnik

sporządza protokół kontroli wypoczynku, który zawiera m.in. informacje o sprawdzeniu: stanu technicznego obiektu, kwalifikacje personelu, plany zajęć, informacje o udzielonych poradach medycznych, sytuacji powypadkowej, regulaminach uwzględniających specyfikę danego wypoczynku.

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza do publicznej wiadomości elektroniczną Bazę wypoczynku. Zamieszczone są w niej podmioty, organizujące wypoczynek dzieci i młodzieży, spełniające wszystkie wymagane przepisami prawa warunki formalne.

Pod podanym niżej adresem można sprawdzić aktualne wpisy w Bazie wypoczynku, https://wypoczynek.men.gov.pl/

W Bazie wypoczynku w celu uzyskania odpowiednich informacji należy podać – datę jego rozpoczęcia, zakończenia, kto jest organizatorem wypoczynku. Istotne jest także wpisanie miejsca organizacji-powiat, województwo, numer zgłoszenia.

Przygotowane na podstawie Poradnika Bezpiecznego Wypoczynku – Ministerstwo Edukacji Narodowej – rok szkolny 2017-2018.