Prawo

Bezpieczeństwo i higiena pracy w skrócie nazywane BHP zajmuje się tworzeniem bezpiecznych warunków pracy

Tworzenie dobrych warunków pracy jest możliwe dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników zatrudnionych na różnych szczeblach organizacji. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ma pomóc w ochronie zdrowia i życia zatrudnionych w jednosce pracowników.

Kontrola działań pracodawcy przestrzegania przepisów związanych z bezpieczeństwem pracowników realizowana jest przez powołane do tego jednostki państwowe:

Podane poniżej instytucje, zajmują się przestrzeganiem przepisów prawa przez pracodawcę.

Po najechania “myszką” na nazwę instytucji i kliknięcie następuje przekierowanie na jej oficjalną stronę.

Państwowa Inspekcja Pracy – nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, przepisów bhp
Państwowa Straż Pożarna – rozpoznaje zagrożenia, realizuje akcje ppoż, nadzoruje przestrzeganie przepisów ppoż
Państwowa Inspekcja Sanitarna – nadzoruje, kieruje działaniami profilaktycznymi dotyczącymi zdrowia publicznego
Urząd Dozoru Technicznego – dozór techniczny urządzeń technicznych, wykonywanie zgodności urządzeń w UE

Straż pożarna przygotowana jest do prowadzenia specjalistycznych działań ratowniczych.

Odpowiedzialność pracodawcy

Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy ponosi Pracodawca

      (Art. 207. § 1. Kodeksu Pracy)

Pracodawca zobowiązany został także do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunki pracy
oraz ochrony zdrowia i życia pracowników. 

Do tego celu pracodawca ma wykorzystywać odpowiednie osiągnięcia nauki i techniki.

Pracodawca powinien reagować na pojawiające się nowe potrzeby związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz brać pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy.

Zobowiązany jest także do tworzenia spójnej polityki bezpieczeństwa pracy oraz prowadzenia aktywnych działań w celu polepszenia warunków pracy. 

Jeżeli jednostki kontrolujące w formie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń nakażą wprowadzenie zmian związanych z warunkami pracy pracodawca zobowiązany jest do tego się dostosować.

Obowiązki pracownika

Wydawane przez przełożonych polecenia, zgodne z przepisami prawa pracownik ma obowiązek sumiennie i starannie wykonywać.

Pracownik musi przestrzegać m.in.:

 • czasu pracy ustalonego w miejscu pracy
 • regulaminu pracy
 • przepisów oraz zasad bezpieczeństwa
  i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych
 • ustalonych w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego
 • tajemnic określonych w odrębnych przepisach

Pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonania pracy, gdy:

 • wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom,
 • warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika

W sytuacji, gdy pracodawca nie usuwa zagrożenia:

 • pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia
 • zawiadamia o tym niezwłocznie przełożonego
 • pracownik otrzymuje za ten czas wynagrodzenie

Kary jakie mogą być nałożone na pracodawcę oraz pracownika

PracodawcaPracownik
upomnienie
grzywna od 1000 zł do 30.000 złnagana
pozbawienie wolności w wymiarze do 3 lat (KK)

kara pieniężna nałożona przez pracodawcę
zwolnienie dyscyplinarne

Kodeks Pracy jest zbiorem zapisów regulujących działania pracodawcy, pracowników w miejscu pracy.

Dział VIII, artykuły od 175 do 189 opisują uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.

Dział X, artykuły od 207 do 237 związane są z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Poniżej link do Kodeksu Pracy

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001510