Czynniki chemiczne, biologiczne w miejscu pracy

Czynniki występujące w miejscu pracy mające wpływ na zdrowie człowieka

fizyczne – mechaniczne, elektryczne, promieniowanie polami elektromagnetycznymi, termiczne, pyły, hałas, drgania mechaniczne

chemiczne – oddziałujące na organizm człowieka wszelkie substancje (pierwiastki, związki chemiczne produkowane przez przemysł), preparaty – mieszany składające się dwóch lub więcej substancji, substancje niebezpieczne – oznakowane specjalnymi piktogramami, które mogą być wybuchowe, utleniające łatwopalne, wysoce tokstyczne, żrące, drażniące, uczulające, rakotwórcze, mutagenne, wpływające na rozrodczość, niebezpieczne dla środowiska

biologiczne – oddziałowujące na organizm człowieka mikroorganizmy pochodzenia organicznego, które moga być przyczyna zakażenia, zatrucia, alergii (bakterie, grzyby, wirusy, toksyny, pasożyty wewnętrzne, drobnoustroje).

psychofizyczne – obciążające obszar psychofizyczny człowieka – statyczne obciążenie fizyczne np. długie napięcie mięśni, dynamiczne obiążenie fizyczne, nadmierne przeciążenie lub nie dociążenie umysłu, obciążenia: percepcyjne, emocjonalne

Substancje chemiczne

Substancje rakotwórcze lub mutagenne należy zastąpić wszędzie tam, gdzie to jest możliwe z technicznego punktu widzenia.

Jeżeli nie można zmienić procesu technologicznego, to należy starać się wyeleminować lub unikać narażenia na substancje, które:

 • zwiększają zagrożenie pożarem, wybuchem,
 • są lotne, rozproszone w powietrzu,
 • powodują zagrożenia dla zdrowia, powodują np. alergie, choroby zawodowe, są wchłaniane przez skórę itp.

Stosując czynniki chemiczne w miejscu pracy należy pamiętać by:

 • ograniczyć do minimum liczbę narażanych pracowników
 • zapewnienić odpowiednią wentylację pomieszczeń
 • przechowywać w miejscu pracy ilości czynników chemicznych, jaka jest wymagana do zapewnienia ciągłości pracy
 • kontrolować stosowanie procedur związanych z właściwym obchodzeniem się z czynnikami chemicznymi – zwracać szczególną uwagę na stosowanie środków ochrony indywidualnej ( odzież, rękawice, buty, maski, okulary itp.

Link do strony zawierającej informacje o substancjach chemicznych, niebezpiecznych

Substancje biologiczne

Szkodliwy czynniki biologiczne obejmują:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie fotolia_143336841.jpg
 • drobnoustroje komórkowe, w tym zmodyfikowane genetycznie,
 • jednostki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego, w tym zmodyfikowane genetycznie,
 • hodowle komórkowe,
 • pasożyty wewnętrzne,

które mogą być przyczyną: zakażenia, alergii, zatrucia.

Klasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych

W zależności od właściwości zakaźnych czynników biologicznych i ich wpływu na zdrowie pracowników zostały one zaklasyfikowane do 4 grup zagrożeń.

Kryteriami klasyfikacji czynników do poszczególnych grup:

 • zdolność wywoływania choroby u człowieka i ciężkość jej przebiegu,
 • możliwość rozprzestrzeniania się choroby w populacji,
 • możliwość zastosowania skutecznej profilaktyki i leczenia.

Grupa 1 zagrożenia – czynniki, przez które wywołanie chorób u ludzi jest mało prawdopodobne.

Czynniki biologiczne zaliczane do 1 grupy zagrożenia, wymagają przestrzegania obowiązujących ogólnych zasad higieny. Jest to warunek wystarczający do wyeliminowania narażenie lub jego ograniczenie.

Grupa 2 zagrożenia – czynniki, które mogą wywoływać choroby u ludzi, mogą być niebezpieczne dla pracowników, ale rozprzestrzenienie ich w populacji ludzkiej jest mało prawdopodobne.

Zazwyczaj istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia, np.:

 • Borrelia burgdorferi (krętek wywołujący boreliozę),
 • Staphylococcus aureus (gronkowiec złocisty),
 • Clostridium tetani (laseczka tężca),
 • Aspergillus fumigatus (kropidlak popielaty).

Grupa 3 zagrożenia – czynniki, które mogą wywoływać u ludzi ciężkie choroby, są niebezpieczne dla pracowników, a rozprzestrzenienie ich w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne.

Zazwyczaj istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia, np.:

 • koronawirus zespołu ostrej niewydolności oddechowej (wirus SARS)
 • koronawirus zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2 (wirus SARS-CoV-2)
 • koronawirus bliskowschodniego zespołu niewydolności oddechowej (wirus MERS)
 • Yersinia pestis (dżuma),
 • Mycobacterium tuberculosis (gruźlica),
 • Blastomyces dermatitidis (drożdżowiec skórny),
 • Wirus żółtej gorączki (wywołuje żółtą febrę).

Grupa 4 zagrożenia – czynniki które wywołują u ludzi ciężkie choroby, są niebezpieczne dla pracowników, a ich rozprzestrzenienie w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne.

Zawyczaj nie istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia, np.:

 • wirus Ebola,
 • mammarenawirus Lassa (wirus gorączki Lassa),
 • wirus ospy prawdziwej (variola major i minor)

Link do informacji o czynnikach biologicznych mających wpływ na zdrowie w miejscu pracy

Link do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81 poz.716 z późn. zm.).

Link do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowiku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki

COVID-19

Link do informacji o programie rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19