Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności nawiązuje do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  oraz  Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2018 poz.1000)

 

Polityka prywatności określa zasady postępowania z danymi osobowymi przekazywanymi firmie Rafał Dudziak – bezpieczniezyc.pl

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych jest Rafał Dudziak_bezpieczniezyc.pl z siedzibą w Swarzędzu.
 2. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych – mail: kontakt@bezpieczniezyc.pl
 3. Poniższe zapisy określają warunki, zasady korzystania, dostępu do serwisu na stronie bezpieczniezyc.pl oraz platformy http://elearning.bezpieczniezyc.pl oraz ich politykę prywatności.
 4. Firma przestrzega zasad dotyczących prywatności oraz ochrony danych osobowych, poprzez realizację postanowień i wytycznych odpowiednich przepisów prawa, a także stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

CEL I CZAS PRZETWARZANIA

 1. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
 2. oferowania przez nas naszych produktów i usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia)
 3. rozpatrywania reklamacji w związku z zawartymi z nami umowami
  i złożonymi zamówieniami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
 4. wykonania nałożonych na nas wymogów ustawowych wynikających
  w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (podstawa z art. 6 1 lit. c Rozporządzenia);
 5. kontaktowych pod wskazany numer telefonu aby odpowiedzieć na zapytania (podstawa 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora)
 6. dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Państwa danych – prawo administratora danych będącego przedsiębiorcą (podstawa 6 ust. 1 lit. b oraz f Rozporządzenia, jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych prawPodanie danych osobowych, może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych (podstawa w ust. 4 lit..e, Rozporządzenia tj.:
  a) przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes ADO,
  b) okres przetwarzania danych może być przedłużony gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi,
  a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
 8. Dane osobowe które zostały przez Państwa przekazane w celu:
 9. zawarcia i wykonania umowy będę przetwarzane przez czas trwania umowy
  i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
 10. rozpatrywania reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
 11. archiwizowania dokumentów rozliczeniowych będę przetwarzane do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
 12. obsługi zapytań i innych wniosków do nas kierowanych, w tym zapewnienie rozliczalności prowadzonych przez ADO działań przez okres 3 lat.

ODBIORCY DANYCH

 1. W ramach poszczególnych Usług Zaufani Partnerzy mogą być Odbiorcami Państwa danych m.in. dostawcom usług IT, usług prawnych itp. Państwa dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

ZBIERANE DANE – PLIKI COOKIES

 1. Podczas wizyt użytkownika na stronie serwer automatycznie zapisuje tzw. logi systemowe, które są anonimowymi informacjami zawierającymi m.in. informacje o czasie wizyty, adresie IP, rodzaju przeglądarki.
 2. Dodatkowo serwis korzysta z analizy dodatkowych informacji udostępnianych przez Google Analytics. W ramach usługi analizowane jest m.in. liczba odwiedzin, lokalizacja, czas wizyty, rodzaj używanej przeglądarki itp.  Szczegółowa polityka prywatności Google Analytics zamieszczona jest tutaj.
 3. 12.Zbierane są także dane z formularza kontaktowego, który wypełnia  dobrowolnie użytkownik.
 4. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np .w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

PLIKI COOKIES

 1. Serwis korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczka”) które stanowią dane informatyczne,
  w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 4. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 6. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 7.  W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
 8. „sesyjne” (session cookies)
 9. „stałe” (persistent cookies)
 10. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 11. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 12.  Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 13. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 14. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 15.  Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
  i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 16. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności, aby poznać zasady korzystania
  z plików cookie wykorzystywanych w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 17. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu.
  W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 18. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 19. W przypadku dostępu do naszego profilu na Facebook-u oraz w celu dostosowania reklam
  do naszych usług, dane są także przetwarzane przez dostawcę aplikacji https://www.facebook.com/bezpieczniezyc.pl
 20. Klienci niezarejestrowani na Facebook-u nie mogą być poddawani analizie przez tą firmę
  i nie otrzymują zindywidualizowanych reklam.

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:
  a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  c) prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  e) prawo do przenoszenia danych.
 2. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
 2. czas nadejścia zapytania,
 3. czas wysłania odpowiedzi,
 4. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 5. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 6. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) –
  w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 7. informacje o przeglądarce użytkownika,
 8. informacje o adresie IP.
 9. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 10. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 11. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 12. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 13. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym  organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym
  z żądania. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a
  w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjam

Internet Explorer

Chrome

Safari

Firefox

Opera

Android

Safari (iOS)

Windows Phone

Blackberry

Ostatnia aktualizacja 23.04.2020