BHP w firmie

obowiązki kierownika
bhp dla małej firmy
Właściciel zatrudniający pracowników powinien m.in.


 • na swój koszt skierować ich na badania lekarskie,
 • przeprowadzić wstępne szkolenie bhp,
 • organizować dla pracowników zgodnie z rozporządzeniem szkolenia okresowe z bezpieczeństwa i higieny pracy lub e-szkolenia szkolenia okresowe.
 • przygotować stanowisko pracy zgodnie z zasadami ergonomii, zapewniając odpowiednią wolną przestrzeń, prawidłowe oświetlenie
 • minimalizować występowanie hałasu
 • zapewnić ogrzewanie pomieszczeń pracy oraz prawidłową wentylacje, wymianę powietrza,
 • stworzyć ocenę ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska pracy, przykład TUTAJ
 • przygotować instrukcje stanowisk pracy, przykład TUTAJ
 • prowadzić dokumentacje powypadkową,
 • zatrudniając powyżej 20 pracowników powinien posiadać regulamin pracy,
 • zobowiązany jest także w zależności od wykonywanej pracy do dostarczenia pracownikom odzieży ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających pracowników przed utratą zdrowia i życia
 • w sytuacji wykorzystywania przez pracownika własnej odzieży ochronnej powinien wypłacić ekwiwalent