Obowiązki BHP pracodawca

Każda firma zatrudniająca na umowę o pracę jednego pracownika lub większą ich liczbę jest zobowiązana do spełniania wymagań zapisanych w Kodeksie Pracy oraz Rozporządzeniach szczegółowych regulujących sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.Właściciel zatrudniający pracowników powinien:
 • skierować na swój koszt pracownika na badania lekarskie,
 • przeprowadzić wstępne szkolenie bhp,
 • organizować dla pracowników zgodnie z rozporządzeniem szkolenia okresowe z bezpieczeństwa i higieny pracy, e-szkolenia szkolenia okresowe
 • przygotować stanowisko pracy pracownika zgodnie z zasadami ergonomii, zapewniając odpowiednią wolną przestrzeń, prawidłowe oświetlenie
 • minimalizować występowanie hałasu
 • zapewnić ogrzewanie pomieszczeń pracy oraz prawidłową wentylacje,wymianę powietrza
 • stworzyć ocenę ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska pracy, przykład TUTAJ
 • przygotować instrukcje stanowisk pracy, przykład TUTAJ
 • prowadzić dokumentacje powypadkową,
 • zatrudniając powyżej 20 pracowników powinien posiadać regulamin pracy,
 • zobowiązany jest także w zależności od wykonywanej pracy do dostarczenia pracownikom odzieży ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających pracowników przed utratą zdrowia i życia
 • w sytuacji wykorzystywania przez pracownika własnej odzieży ochronnej powinien wypłacić ekwiwalent,
 • wypełniać zobowiązania związane z ochroną przyrody,
 • zapewnić system efektywnej ochrony danych osobowych pracowników i klientów.
(e-szkolenia TUTAJ )

Pracodawca jako bhpowiec

Pracodawca zatrudniający pracowników, może pełnić samodzielnie obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, W takiej sytuacji musi zdobyć uprawnienia kończąc min. 64 godzinny kurs z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Może też, wynajmować firmę zewnętrzną, która w jego umieniu będzie realizowała zadania służby bhp. Zatrudniając powyżej 100 pracowników powinien zatrudnić osobę do spraw bhp na część etatu. W firmach powyżej 250 osób istnieje obowiązek powołania komisja ds. bhp w skład, której wchodzi lekarz medycyny pracy, osoba zajmująca się sprawami bhp, przedstawiciele załogi oraz pracodawcy.

BHP zewnętrzne

Na zlecenie właściciela, pracodawcy realizujemy nadzór nad sprawami bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie. Cena takiej usługi uzależniona jest od wielkości firmy, charakteru działalności, zakresu zadań, występujących zagrożeń itp. Koszt miesięcznego abonamentu zaczyna się od 250 zł. Zakres prac w ramach abonamentu zgodny jest z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704).Wycena pojedynczych usług jak tworzenie regulaminów, instrukcji, dokumentacji powypadkowej dokonywana jest indywidualnie.